Tu jesteś: Strona główna » Zastrzeżenia prawne »

 

Zasady użytkowania stron internetowych Restauracji Krawczyk

§ 1. Warunki ogólne

1. Dane, informacje i prace zawarte na stronach internetowych Restauracji Krawczyk są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych.

2. Wszelkie dane zamieszczone na stronach internetowych Restauracji Krawczyk chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność  Restauracji Krawczyk i nie są danymi ogólnie dostępnymi.

3. Korzystanie ze stron internetowych Restauracji Krawczyk jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z wyżej wymienionych stron.

§ 2. Warunki użytkowania stron internetowych Restauracji Krawczyk

1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronach internetowych Restauracji Krawczyk w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych na stronach internetowych Restauracji Krawczyk lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych na stronach internetowych Restauracji Krawczyk, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania ze stron internetowych Restauracji Krawczyk, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę dla Restauracji Krawczyk, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych na stronach internetowych Restauracji Krawczyk dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Restauracji Krawczyk lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.

6. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Restauracji Krawczyk na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych na stronach internetowych Restauracji Krawczyk, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

1) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest w zakresie określonym ww. zgodą,;

2) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;

3) wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do stron internetowych Restauracji Krawczyk;

4) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem stron internetowych Restauracji Krawczyk jako źródła informacji; dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo Restauracji Krawczyk, z zastrzeżeniem, że logo Restauracji Krawczyk będące znakiem towarowym prawnie chronionym, wykorzystywane może być jedynie bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.

§ 3. Zakres odpowiedzialności Restauracji Krawczyk

Firma "Restauracje Krawczyk" nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze stron internetowych Restauracji Krawczyk, a w szczególności za szkody będące następstwem:

1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych na stronach internetowych Restauracji Krawczyk oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;

2) niemożności korzystania ze stron internetowych Restauracji Krawczyk, braku dostępu do nich, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych na stronach internetowych Restauracji Krawczyk;

 § 4. Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i prac mają zastosowanie do korzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

2. Firma "Restauracje Krawczyk" ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowo wprowadzone zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania danych, informacji i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.

 


 

<< powrót
Zastrzeżenia prawne